robot

Grant Własny NCN :
Prosumpcja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w organizacjach gospodarczych

Numer rejestracyjny projektu badawczego: NN 115410040

Kierownik projektu: dr hab. Prof. UE Małgorzata Pańkowska

malgorzata.pankowska@ue.katowice.pl

W ekonomii prosumpcja rozumiana jako produkcja na użytek własny miała właściwie znaczenie marginalne jako przedmiot badań naukowych, jednak ze względu na rozwój produkcji masowej w naukach o zarządzaniu i marketingu zjawisko to nabrało nowego znaczenia.

Niestety, zasadniczo opracowania literaturowe koncentrują się na wykazaniu roli klienta jako odbiorcy i analizowaniu jego zachowań na rynku, a nie w procesach produkcji. W niniejszym projekcie przyjmuje się, że klient jest najważniejszym uczestnikiem procesu wytwórczego, głównym innowatorem i outsourcerem tego procesu. Przedmiotem rozważań w niniejszym projekcie jest prosumpcja w branży informatycznej, w obszarze zarządzania zasobami informatycznymi tj. informacja i systemy informatyczne zarządzania.

Prosumpcja wymaga włączenia się (partycypacji) użytkownika w proces tworzenia i eksploatacji systemów informatycznych. Pod pojęciem partycypacja użytkownika rozumie się wykorzystanie środowiska i sposobności oraz umożliwienie użytkownikom uczestniczenie w procesach rozwoju, konfiguracji i konserwacji produktów informatycznych.

Celem projektu jest opracowanie podstaw modelowania aktywności społecznej i systematycznego podejścia do tworzenia programów użytkowych. Prace te mają ułatwić projektantom narzędzi informatycznych uchwycenie zasadniczego środowiska, zrozumienie kontekstu działań użytkowników i ujęcie tego zrozumienia w ich projektach platform informatycznych dla aktywności i twórczości własnej użytkowników.

Publikacje związane z tematyką prosumpcji produktów informatycznych
Małgorzata Pańkowska

2015

2013

2012

2011

2010

2009


[Send mail] [Home]