Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Wydziału Ekonomii oraz Instytut Zarządzania Wiedzą i Komunikacją Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział Katowice, kontynuując tradycje corocznych spotkań, organizują XI konferencję: PR FORUM 2016. Public relations - sztuka skutecznej komunikacji w teorii i w praktyce, która odbędzie się w hotelu "Mercure Wisła Patria" w Wiśle w dniach 5-7 października 2016 roku.

Zainaugurowany w 2004 roku cykl konferencji stał się ważnym corocznym spotkaniem badaczy i specjalistów wspólnie diagnozujących problemy dynamicznie rozwijającej się dyscypliny. Osiągnięciem cyklu konferencji jest integracja środowiska specjalistów zajmujących się naukowo, dydaktycznie i praktycznie działalnością public relations.

Artykuły prezentowane w trakcie konferencji zostaną opublikowane w:

 • czasopiśmie naukowym „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, ISSN 2083-8611, Lista B czasopism punktowanych MNiSW, obecnie 10 pkt.,
 • czasopiśmie naukowym „Społeczeństwo i Edukacja”, ISSN 1898-0171, Lista B czasopism punktowanych MNiSW, obecnie 7 pkt.,
 • monografii naukowej – 4 pkt. za publikację w języku polskim, 5 pkt za publikację w języku angielskim.

Podstawą kwalifikacji artykułu do odpowiedniej publikacji będzie ocena recenzentów.

Zakres tematyczny konferencji

 1. Znaczenie public relations w gospodarce, polityce, społeczeństwie.
 2. Nowe media a skuteczność działań public relations.
 3. Współczesne wyzwania wobec public relations: PR w działalności organizacji non-profit.
 4. Kształtowanie wizerunku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 5. Wyzwania dydaktyki public relations: kształcenie akademickie a oczekiwania praktyków public relations, profesjonalizacja i licencjonowanie zawodu specjalisty ds. public relations.
 6. Rola i znaczenie PR w projektach kooperacyjnych (partnerstwa międzyorganizacyjne).
 7. Relacje między PR a HR. Czy public relations wewnętrzne to konkurencja czy wsparcie dla HR?

Organizatorzy

Komitet naukowy:

 • prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka - przewodnicząca
  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Przemysław Deszczyński
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. Fred Freundlich, PhD
  Mondragon/Spain
 • prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski
  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Iwona Hofman
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. Saioa Arando Lasagabaste, PhD
  Mondragon/Spaine
 • prof. zw. dr hab. Ryszard Ławniczak
  Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • prof. dr hab. Kazimierz Perechuda
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. zw. dr hab. Krystyna Wojcik
 • dr hab. Małgorzata Dobrowolska
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Zbigniew Spendel
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Magda Pieczka
  Queen Margaret University in Eduinburgh
 • dr n. med. Hanna Saryusz-Wolska
  Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Komitet organizacyjny:

 • prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski - przewodniczący
 • dr Anna Adamus-Matuszyńska
 • dr Renata Maćkowska
 • dr Tomasz Staś
 • dr Bogna Zacny
 • mgr Agnieszka Barszczewska
 • mgr Katarzyna Jasińska
 • mgr Anna Losa-Jonczyk
 • mgr Justyna Wandasiewicz


Patroni i Partnerzy

Partoni honorowi

JM Rektor UE w Katowicach prof. zw. dr hab. Leszek ŻabińskiPartner kluczowy konferencji

Patroni medialni

Ważne informacje

Miejsce konferencji

Hotel "Mercure Wisła Patria" w Wiśle
ul. Kopydło 20
43-460 Wisła, Polska
strona internetowa


Ważne daty

Termin zgłoszenia udziału obowiązujący autorów artykułów do czasopisma naukowego: 30.04.2016
Termin zgłoszenia udziału dla pozostałych uczestników: 15.09.2016
Przesłanie w wersji elektronicznej artykułu do publikacji w czasopiśmie naukowym: 15.05.2016
Przesłanie w wersji elektronicznej artykułu do publikacji w monografii naukowej: 15.09.2016
Termin dokonywania wpłat, obowiązujący autorów artykułów do czasopisma naukowego: 15.05.2016
Termin dokonywania wpłat, obowiązujący pozostałych uczestników: 24.09.2016
Przesłanie informacji o kwalifikacji artykułu do publikacji w czasopiśmie naukowym: 31.08.2016
Przesłanie informacji o kwalifikacji artykułu do publikacji w monorafii naukowej: 31.10.2016
Przesłanie programu konferencji: 25.09.2016
Rozpoczęcie konferencji: 05.10.2016

Warunki uczestnictwa

 1. Prelegenci oraz uczestnicy proszeni są o zgłoszenie udziału w konferencji poprzez wypełnienie formularza elektronicznego znajdującego się w zakładce Rejestracja. Zgłoszenie jest ważne wraz z wniesieniem opłaty konferencyjnej.
 2. Pełny tekst artykułu do publikacji w czasopismach naukowych w wersji elektronicznej prosimy dostarczyć do dnia 15 maja 2016 roku. Artykuły przesłane po tym terminie, a przed 15 września 2016 roku będą mogły być opublikowane w monografii naukowej. Artykuły do publikacji w monografii naukowej mogą być w języku polskim lub angielskim.
 3. Ze względu na ponoszone koszty i zobowiązania związane z organizacją konferencji wniesione opłaty konferencyjne nie będą podlegać zwrotowi w przypadku niezakwalifikowania artykułu do publikacji przez recenzentów.
 4. Opłatę konferencyjną w wysokości:
  1.300 zł - obejmującą koszty uczestnictwa wraz z referatem (zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym, wyżywienie, udział w imprezach towarzyszących, wygłoszenie i publikacja referatu po uzyskaniu pozytywnych recenzji),
  1.100 zł - obejmującą koszty uczestnictwa bez referatu (zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym, wyżywienie, udział w imprezach towarzyszących),
  600 zł - obejmującą koszty publikacji artykułu po uzyskaniu pozytywnych recenzji,
  należy wnieść na konto Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
  ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
  numer: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Katowicach nr 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974
  z dopiskiem: PR FORUM 2016 - imię i nazwisko.
 5. Koszty podróży pokrywają uczestnicy konferencji.

Informacje dla autorów

Publikacja

Wszystkie artykuły, które uzyskają pozytywną opinię recenzentów, zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym lub monografii naukowej. Podstawą kwalifikacji artykułu do odpowiedniej publikacji będzie ocena recenzentów. Warunkiem publikacji jest:

 • przesłanie tekstu artykułu sformatowanego zgodnie z wymogami edytorskimi w wersji elektronicznej (plik.doc/plik.docs) na adres Komitetu Organizacyjnego pr_forum@ue.katowice.pl,
 • przesłanie wydrukowanego i podpisanego oświadczenia Autora o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na adres:
  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych
  ul. 1 Maja 50
  40-287 Katowice,
 • uzyskanie pozytywnych recenzji,
 • uiszczenie opłaty konferencyjnej.

Artykuły, przesłane w terminie do dnia 15 maja 2016 roku, które uzyskają pozytywną opinię dwóch recenzentów, spełnią powyższe warunki oraz uzyskają minimum 60% maksymalnej ilości punktów w recenzji zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym. Artykuły, przesłane po 15 maja 2016, a przed 15 września 2016 roku, które uzyskają pozytywną opinię jednego recenzenta i spełnią powyższe warunki zostaną opublikowane w monografii naukowej.

Artykuły nie powinny przekraczać 15 stron (20 000 znaków ze spacjami). Do artykułu należy dołączyć słowa kluczowe i streszczenie, nie przekraczające 100 słów, w języku polskim i angielskim oraz notkę o autorze/autorach.

Wymogi edytorskie

W celu usprawnienia procedur wydawniczych organizatorzy proszą o:

 • sformatowanie tekstu artykułu zgodnie z szablonem: szablon.doc,
 • uwzględnienie zaleceń dotyczących formatowania tekstu, które znajdują się dodatkowo w pliku: wymagania.pdf,
 • przesłanie podpisanego oświadczenia: oświadczenie.doc.

Program

Szczegółowy program konferencji zostanie opublikowany w terminie późniejszym.


Agenda konferencji:


Środa, 5 października 2016

12:00-13:00 przyjazd uczestników
13:00-14:30 obiad
15:00-15:45 I warsztat PR-owca
15:45-16:30 II warsztat PR-owca
Czy PR-owcy muszą znać procedury zamówień publicznych? Do czego taka wiedza jest im potrzebna?
– dr Jacek Siatkowski, firma „Konsultant b2b”
16:30-17:15 III warsztat PR-owca
Social media jako narzędzie zwiększanie przewagi konkurencyjnej
- Paweł Bielecki, Agencja „befrank”
17:15-17:45 IV warsztat PR-owca
19:00 kolacja - spotkanie integracyjne
Czwartek, 6 października 2016

9:00-9:15 oficjalne otwarcie PR FORUM
9:15-10:45 SESJA PLENARNA – Keynote speaker: prof. dr hab. Ryszard Ławniczak
Strach w służbie public relations. Od ptasiej grypy do wirusa Zika
11:00-13:00 SESJA PLENARNA
Panelowa dyskusja ekspertów I

Znaczenie public relations w gospodarce, polityce, społeczeństwie
prowadzący sesję: prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski
13:00-14:30 obiad
15:00-18:30 Praca w sekcjach naukowych
19:30 uroczysta kolacja
Piątek, 7 października 2016

9:30-11:30 SESJA PLENARNA
Panelowa dyskusja ekspertów II

Wyzwania dydaktyki public relations: kształcenie akademickie a oczekiwania praktyków public relations, profesjonalizacja i licencjonowanie zawodu specjalisty ds. public relations
moderator: Anna Adamus-Matuszyńska
11:30-12:15 V warsztat PR-owca
Public relations projektu filmu fabularnego
12:15-13:00 podsumowanie konferencji
13:00-15:00 obiad i wyjazd uczestników

Rejestracjauczestnik z referatem
uczestnik bez referatu
publikacja referatu bez udziału
bez noclegu
1 nocleg z 5 na 6 października 2016
1 nocleg z 6 na 7 października 2016
2 noclegiKontakt

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych

ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

tel.: 32 257 7500
e-mail: pr_forum@ue.katowice.pl
pr-forum.ue.katowice.pl


Wpłaty:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice

Konto:
ING Bank Śląski S.A. Oddział w Katowicach
numer 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974
z dopiskiem: PR FORUM 2016 - imię i nazwisko