prof. dr hab. Janusz Leszek Wywiał    

Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki         
ul. Bogucicka 14
40-226 Katowice
tel/fax: 32 2577452
e-mail: Janusz.wywial@ue.katowice.pl

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\JWywial\internet\jw.jpg                    Publikacje               Dydaktyka

                                                                                                                                                                                        
Janusz L. Wywiał kieruje Katedrą Statystyki, Ekonometrii i Matematyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Prowadzi wykłady ze statystyki matematycznej,  rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, metody reprezentacyjnej, metod statystycznych w audycie finansowym. W szczególności interesuje się metodą reprezentacyjną. Ponadto zajmuje się problemami analizy danych wielowymiarowych, predykcji, weryfikacją hipotez statystycznych, klasyfikacją danych.

J. L. Wywiał jest członkiem: Komitetu Ekonometrii i Statystyki PAN 2007- , Polskiego Towarzystwa Statystycznego 1981-, Rady Głownej PTS 2010-, International Statistical Institute 2007-, International Association for Survey Statisticians 1995-;

Editorial Board member: Statistics in Transition 2014- http://stat.gov.pl/en/sit-en/about-the-journal/, Statistica & Applicazioni, 2014- http:/www.vitaepensiero.it/rivista/statistica-applicazioni-5.html


prof. dr hab. Janusz Leszek Wywiał

Department of Statistics, Econometrics and Mathematics
University of Economics in Katowice
1 Maja 50
40-226 Katowice, POLAND
tel/fax: +48 32 2577452
e-mail: janusz.wywial@ue.katowice.pl

Prof. Janusz L. Wywiał is the chair of  the Department of Statistics, Econometrics and Mathematics at University of Economics in Katowice.  He lectures in descriptive statistics, probability and mathematical statistics, survey sampling, statistical methods in auditing. e lectures on Especially, he occupies with survey sampling. Moreover he is interested in multidimensional analysis, prediction, testing of statistical hypothesis, data classification.

J. L. Wywiał is a number: Committee on Statistics and Econometrics of the Polish Academy of Sciences 2007- , Polish Statistical Association (PTS) 1981-, Main Council of PTS 2010- , International Statistical Institute 2007-, International Association for Survey Statisticians 1995-.

Editorial Board member: Statistics in Transition 2014- http://stat.gov.pl/en/sit-en/about-the-journal/, Statistica & Applicazioni, 2014- http:/www.vitaepensiero.it/rivista/statistica-applicazioni-5.html


WYBRANE PUBLIKACJE (SELECTED PUBLICATIONS)

1. Artykuły i rozdziały w książkach (Papers and chapters in books):

Wywiał J. L. Application of two gamma distribution mixture to financial auditing. Sankhya B, 2018, vol. 80, issue 1, 1-18. http://link.springer.com/article/10.1007/s13571-018-0154-5

 

Wywiał J. L. On conditional simple random sampling.  Statistics in Transition new series, 2014, vol. 15, No. 4, pp. 525–534. http://stat.gov.pl/en/sit-en/issues-and-articles-sit/previous-issues/

 

Wywiał J. L. On space sampling. In: Spatial Econometrics and Regional Economics Analysis, Edt. B. Suchecki. Acta Universitatis

                  Lodziensis. Folia Oeconomica 2013, no. 292, 21-35.

 

Wywiał J. L.  Sampling designs proportionate to sum of two order statistics of auxiliary variable. Statistics in Transition new series 2013,

                  vol. 14, no. 2, 231-248. http://stat.gov.pl/en/sit-en/issues-and-articles-sit/previous-issues/

 

Wywiał J. L. On limit distribution of Hurvitz-Thompson statistic under the rejective sampling. Survey Sampling in Economic and Social Research, Special  issue of Studia Ekonomiczne  Uniwersytetu EkonomicznegoKatowicach, 2012, no. 120,  84-96.   http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/8_J.L.Wywial_On_Limit_Distribution....pdf

 

Wywiał J. L. Application of order statistics of auxiliary variable to estimation of the population mean. Statistics in Transition new series

2012, vol. 13, No. 2,  279-286. http://stat.gov.pl/en/sit-en/issues-and-articles-sit/previous-issues/

 

Wywiał J. L. Test-estimator and double test. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2011,  no. 65, 101-113.

 

Wywiał J.L. Cluster sampling. In: International Encyclopedia of Statistical Science edited by Miodrag Lovric. Springer, New York  2011.

 

Wywiał J. L. Prediction of domain total using preliminary test. Sankhya 2010, vol. 72, no. 2, 219-236. DOI 10.1007/s13571-011-0007-y

 

Wywiał J. L.  Testing homogeneity of variance or expected value in sequence of independent normal distributions. Acta Applicandae Mathematicae 2010, vol. 110, no. 2,  687–704.  http://link.springer.com/journal/10440/110/2/page/1

 

Wywiał J. Testing of the prediction unbiasednees on the basis Janus quotient. Przegląd Statystyczny  2009, vol. 56, no. 2, 42-51.

                  http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%202/2009_56_2_042-051.pdf

Wywiał J. L.  Performing quantiles in regression sampling strategy. Model Assisted Statistics and Applications, vol. 4, no. 2, 2009, 131-142. http://content.iospress.com/journals/model-assisted-statistics-and-applications/4/2

Wywiał J. L.  Sampling design proportional to order statistic of auxiliary variable. Statistical Papers vol. 49, no. 2/April, 2008, 277-289. http://link.springer.com/journal/362/49/2/page/1

Wywiał J. L.  Simulation analysis of accuracy estimation of population mean on the basis of strategy dependent on sampling design proportionate to the order statistic of an auxiliary variable. Statistics in Transition-new series vol. 8, no. 1, 2007,  125-137. http://stat.gov.pl/en/sit-en/issues-and-articles-sit/previous-issues/

Wywiał J. Conditional estimation of average on the basis of weighting data. Statistical Papers vol. 45, no. 3, 2004,  413-431. http://link.springer.com/journal/362/45/3/page/1  +  Errata. Statistical Papers vol. 46, p. 141-142. http://link.springer.com/journal/362/46/1/page/1

 Wywiał J. On conditional sampling strategies. Statistical Papers vol. 44, no. 3, 2003, 397-419. http://link.springer.com/journal/362/44/3/page/1

Wywiał J.  Asymptotic properties of the Singh and Srivastava's regression strategy. Zeszyty Naukowe no. 29, 2003,  159-165.

Skibicki M., Wywiał J. On simultaneous stratification of population and optimal sample allocation in strata. Metoda reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno-społecznych pod red. J. Wywiała. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach 2003, 157-168.

Wywiał J. On estimation of population average on the basis of cluster sample. In: Classification, Clustering, and Data Analysis. Eds. K. Jajuga, A. Sokołowski, H.H. Bock. Springer Berlin, Heidelberg, New York, Barcelona, Hong Kong, London, Milan, Paris, Tokyo, 2002, 271-277. http://www.springer.com/us/book/9783540436911

Wywiał J. Estimation of population mean on the basis of non-simple sample when non-response error is present. Statistics in Transition vol. 5, no. 3, 2001, 443-450. http://stat.gov.pl/en/sit-en/issues-and-articles-sit/previous-issues/

Wywiał J. Stratification of population after sample selection. Statistics in Transition  vol. 5, no. 2, 2001, 327-348. http://stat.gov.pl/en/sit-en/issues-and-articles-sit/previous-issues/

Wywiał J. Estimation of mode on the basis of a truncated sample. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica no. 152, 2000, 73-81.

Wywiał J. Estimation of distribution function mode on the basis of sample moment or sample median. Badania Operacyjne i Decyzje, no. 2, 2000, 89-98.

Wywiał J. Sampling designs dependent on the sample generalised variance of auxiliary variables. Journal of the Indian Statistical Association. Vol. 37,  1999, 73-87.

Wywiał J. Generalisation of Singh and Srivastava’s schemes providing unbiased regression estimatiors. Statistics in Transition vol. 4, no. 2, 1999, 259-281.

Wywiał J. Estimation of Population Average on the basis of Strata Formed by Means of Discrimination Functions. Statistics in Transition vol. 3, no. 5, 1998, 903-912.

Wywiał J. On stratification of a Population by means of Cluster Methods. Statistics in Transition. 3 no. 3, 1998, 569-574.

Sahoo J., Sahoo L. N., Wywiał J. Some thoughts of reduction of estimation bias using auxiliary information in sample. Statistics in Transition vol. 3  no. 2, 1997, 383-401.

Wywiał J.  Unbiased estimators of generalised variance from simple random sample drawn without replacement from finite population. Journal of the Indian Statistical Association, vol. 34, 1996, 125-129.

Wywiał J. On two-phase sampling for stratification. Statistics in Transition vol. 2, no. 6, 1996r. 971-977.

Wywiał J.  On the estimation of mean vector on two occasions. Statistics in Transition vol. 2 no. 4, 1995r. 663-682.

Wywiał J.  On moments of Bartlett's statistics. Badania Operacyjne i Decyzje. no. 2, 1995, 75-83.

Wywiał J. Predykcja średniej w populacji pogrupowanej według cech dodatkowych. (Prediction of mean value in population clustered on the basis of auxiliary variables) Przegląd Statystyczny, vol. XL, no. 3-4, 1993r., 303-308.

Wywiał J. Weryfikacja hipotezy o liniowości trendu na podstawie reszt. (Testing hypothesis on linearity of trend on the basis of residuals) Wiadomości Statystyczne  no. 10, 1989, 29-31.

Wywiał J.  Estymacja wektora wartości średnich w skończonych populacjach.  Praca doktorska napisana pod kierunkiem dr hab. J. Kolonki, Akademia Ekonomiczna w Katowicach 1985. (Estimation of mean vector in finite population. Dissertation written under supervision of Józef Kolonko, Katowice University of Economics 1985).

Wywiał J. Test dla weryfikacji hipotezy o normalności rozkładu wielowymiarowej zmiennej losowej dla dużych prób. (Testing multidimensional normality on the basis of central moments functions) Przegląd Statystyczny 1985, vol. 32, 355-364.

Wywiał J. O mierzeniu i testowani odchyleń od normalności rozkładu prawdopodobieństwa jednowymiarowej zmiennej losowej. (On testing normality of one dimensional variable on the basis of central moments functions). Przegląd Statystyczny, 1982,  vol. 29, 415-425.

Wywiał J. Rozważania na temat testu normalności zaproponowanego przez Z. Pawłowskiego. (On test of normality proposed by Z. Pawłowski) Przegląd Statystyczny 1979, vol. 26, 101-110.

 

2. Prace zwarte (Monographs)

Wywiał J. L. Cotributions to Testing Statistical Hypotheses in Auditing. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2016. http://ksiegarnia.pwn.pl/Contributions-to-Testing-Statistical-Hypotheses-in-Auditing,404979797,p.html

Wywiał J. L. Sampling Designs Dependent on Sample Parameters of Auxiliary Variables. Springer Briefs in Statistics, Heidelberg, New York, Dordrecht, London 2015. DOI 10.1007/978-3-662-47383-2. http://www.springer.com/us/book/9783662473825

 Wywiał J. L.  Some Contributions to Multivariate Methods in Survey Sampling. University of Ekonomics in Katowice, Katowice 2003. http://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/darmowy-e-book.html,     SomeContrib.Mult.Meth.Surv.Sampl.pdf

S.M. Kot (red.), J. Kurkiewicz, B. Podolec, A. Sokołowski, J. Tatar, P. Ulman, J.  Wywiał. Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji. (Econometric Analysis of Earnings Distribution in the Transformation Period of Polish Economy, edited by S.M. Kot). PWN Warszawa-Kraków 1999.

Wywiał J.  Wielowymiarowe aspekty metody reprezentacyjnej (Multidimensional Aspects of Survey Sampling). Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1995.

Wywiał J.  Weryfikacja hipotez o błędach predykcji adaptacyjnej (Testing Hypothesis on Prediction Errors of Adaptive Models) Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1995.
 

3. Podręczniki, skrypty (Textbooks):

Wywiał J. L. Próby losowe w audycie finansowym. (Sampling in Auditing) Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach              2014.

    Wywiał J.  Wprowadzenie do metody reprezentacyjnej. (Introduction to Survey Sampling) Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach 2010.

    Żądło T., Wywiał J.   Prognozowanie szeregów czasowych za pomocą pakietu SPSS. (Prediction of Time Series on the Basis of SPSS). SPSS Polska, Kraków 2008.

   Wywiał J.  Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. (Introduction to Statistical Inferencje).  Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach 2004, 2013.

 

4. Prezentacje wybranych referatów (Selected presentations):

Wywial J. L.: Testing homogeneity of variance or expected value in sequence of independent normal distributions. Conference: Wrocławskie Obchody 100-lecia Istnienia Polskiego Towarzystwa Statystycznego. 18-19 X 2012 Wrocław. sfer1AAMprez.pdf

 

Wywiał J. L.: On Bayesian test in auditing. Conference: Application of Mathematics and Statistics in Economics, Jerzmanowice 27-31 August 2014. AMSE2Wywial_prezentacja.ppt

 

Wywiał J. L., G. Sitek: On influence of clustering population on estimation accuracy of population total.   Conference: Survey Sampling in Economic and Social Research, 5-6 June 2017 Katowice. SSESR2017.pdf

 

Wywiał J. L. , G. Sitek: On influence of clustering population on accuracy of vector mean estimator. Conference: European Conference on Data Analysis, ECDA, Wrocław, 27-29 September 2017. Wroclaw_IX2017.pdf

 

Wywiał J. L.: Application of two gamma distribution mixture to financial auditing. 2nd Congress of Polish Statistics, Warszawa, 10-12 June 2018. JWywial_gamma_mix_audyt_IIKongres2018.pdf

 

Dydaktyka:

mr_plan.pdf    mr_ht.pdf     mr_war1.pdf             mr_reg.pdf